תואר שלישי

תנאי קבלה

התוכנית לדוקטורט של החוג לאנתרופולוגיה מציעה מסגרת לימוד פלורליסטית ופתוחה, המקדמת מגוון נושאי מחקר אישיים ואזורי מחקר מגוונים, הנתמכת על ידי כל חברי הסגל ומשתתפי/ות התוכנית.

דרישות הסף לקבלה לתוכנית הדוקטורט- 

ניתנת עדיפות לבעלי תואר שני (MA) באנתרופולוגיה או בסוציולוגיה מאוניברסיטה מוכרת בישראל או בחו"ל. במקרים אחרים תישקל אפשרות של קבלה לתוכנית מותנית בחובת השלמות (ראו פרטים למטה). 

טרם הגשת המועמדות, יש למצוא מנחה מסגל החוג לכתיבת עבודת הדוקטורט. יש ליצור קשר ישיר עם חבר/ת סגל לתיאום הנחיה (טרם הפנייה, רצוי לעיין בתחומי המחקר של חברי/ות סגל החוג). המנחה המיועד/ת תנחה/ינחה את המועמד/ת בכתיבת הצהרת הכוונות לתיאור המחקר המוצע ותגיש/יגיש אותו לוועדת הדוקטורט.

תהליך קבלה

הגשת מסמכים-

יש להגיש ליו"ר וועדת הדוקטורט של החוג את המסמכים הבאים:

1. מסמך הצהרת כוונות (כ-3-4 דפים ברווח כפול) הכולל את הרכיבים הבאים:

2. קורות חיים באנגלית.

3. קורות חיים בעברית.

4. תעודות וגיליונות ציונים של התואר הראשון והתואר השני.

5. שני מכתבי המלצה מאנשי סגל אקדמי, המכירים באופן אישי את המועמד/ת, כשאחד/ת מהם/ן הוא/היא מנחה/ת עבודת הגמר המחקרית (תזה) של המועמד/ת.


פגישה עם וועדת הדוקטורט של החוג

לאחר הגשת המסמכים, וועדת הדוקטורט תיפגש עם המועמד/ת, תדון בתיק ותעביר את המלצותיה לרשות ללימודים מתקדמים (רל"מ).


רישום ללימודי דוקטורט

עם אישור הקבלה למסלול, יש להירשם לתכנית דוקטורט  בפורטל ההרשמה של אוניברסיטת חיפה.

מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שלישי יוכלו להתחיל את לימודיהם בתחילת סמסטר החורף או בתחילת סמסטר האביב.