אמנת יחסי הדרכה

אמנת יחסי הדרכה בין סגל החוג לאנתרופולוגיה לבין תלמידי מחקר

אנו, חברות הסגל בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, רואות בתלמידי ותלמידות המחקר של החוג עתודה אינטלקטואלית חשובה שיש להכשירה ולטפחה על פי מיטב הכרתנו המקצועית ולהביאה להבשלה ועצמאות על פי אמות המידה המקצועיות הגבוהות ביותר הנהוגות כיום באנתרופולוגיה בארץ ובעולם. כמו כן, כאנתרופולוגיות ותיקות הידע והניסיון המתמשך בעריכת מחקרים אתנוגרפיים שאנו מעמידות לרשותם/ן של התלמידים הוא משאב הכרחי לקידומם ולקידומו של המחקר האנתרופולוגי בישראל. אנו מאמינות כי הכשרה ראויה למחקר אתנוגרפי חייבת לעשות שימוש מכבד במשאבי הכישרון והזמן של החוקרות והחוקרים הוותיקים והצעירים, וצומחת מתוך כבוד הדדי ביניהם.


מטרת האמנה

  1. לערוך תיאום ציפיות בין תלמידי/ות מחקר לבין סגל ההוראה וההנחיה של החוג לגבי מורכבותו הרבה של תהליך ההכשרה על מנת לאפשר לתלמידים להיערך למאמץ המצפה להם ולהצליח בלימודיהם ובמחקריהם באופן מיטבי.

  2. להצהיר על סטנדרטים שגיבשנו בהדרכת תלמידי/ות מחקר.


תהליך הכשרת תלמידי מחקר

הלימודים לתארים מתקדמים באנתרופולוגיה דורשים קשת רחבה של מיומנויות אינטלקטואליות ואחרות, ביניהן:

  1. קריאת והבנת נפח גדול של ספרות מחקרית וספרות כללית בעברית, באנגלית ולעתים בשפות נוספות בהתאם לנושאי המחקר של התלמיד/ה, והיכולת לרתום את הכתיבה המקצועית בתחומו של התלמיד/ה לדיון אנליטי-תיאורטי בסוגיות המחקר.

  2. מיומנויות אתנוגרפיות המאפשרות איסוף חומרים אמפיריים. על פי ניסיוננו המצטבר מחקר אתנוגרפי דורש סבלנות רבה והוא עשוי להיות מלווה בתקופות של אי-ודאות מתמשכת.

  3. מיומנויות ניתוח של חומרים אמפיריים.

  4. מיומנויות כתיבה אקדמית.

מיומנויות הליבה המצוינות מעלה הן יכולות נרכשות המוקנות מתוך דיאלוג מתמשך בין חברות הסגל לבין התלמידים המתרחש בקורסים, בסמינרים, בפורום האנתרופולוגי, ובתוך יחסי הנחיה במידה והתלמיד/ה כותב/ת עבודת מחקר לתזת מ"א או לדוקטורט. נוכחות סדירה והשתתפות פעילה ומכבדת בכל פעילויות החוג הכרחית לשם רכישת המיומנויות הנ"ל באופן מיטבי.


מחויבויות מנחת עבודת תיזת מ"א או דוקטורט

לפעול לקידומו/ה של תלמיד/ה כחוקר, כחברה בקהילה האנתרופולוגית, ובקהילה אנושית, לספק לו סביבה מאתגרת ומעשירה, להיות לו מורה ושותפ/ה, להקשיב לדעותיו ולעודדו לעצמאות ויצירתיות, להעניק לו זמן ראוי לייעוץ בתוך מסגרת ניהול זמן במפורט מטה, לא להטיל עליו מטלות שירות חיצוניות שאינן קשורות לעבודת המחקר, להדריכו בנבכי הכתיבה המדעית - הן זו הנדרשת לכתיבת עבודת תזה או דוקטורט והן זו הנדרשת לפרסום בכתבי עת, לסייע לתלמיד/ה במיוחד בעתות מצוקה מחקרית ולעודד אותו להשתתף בכנסים ובפעילויות אקדמיות.


מחויבויות התלמיד/ה

להקדיש את מיטב זמנו ומרצו לקידום המחקר מתוך דיאלוג מכבד עם המנחה, ומתוך נתינת הדעת על לוחות הזמנים המקובלים באוניברסיטה לכתיבת עבודת מחקר. התלמיד/ה אחראי לאסוף חומרים אמפיריים תוך מחויבות לכללי האתיקה שנידונו עם המנחה ולנהל יומן שדה מפורט ושיטתי ככל האפשר. כמו כן הוא אחראי לתת את דעתו על העניינים הספיציפיים הנידונים מטה.


השנה הראשונה כתלמיד/ת מחקר למסטר או דוקטורט

זוהי שנה מכריעה בתהליך ההכשרה. במקרה של תלמיד/ת מ"א, בתום שנה זו מתקבלת ההחלטה האם התלמיד/ה ימשיך למסלול עם תזה או לאו. ההחלטה מתבצעת על סמך קריאת הצהרת הכוונות שהגיש מתוך שיקול הדעת המקצועי של חברות הסגל. במקרה של מועמד/ת לדוקטורט, בתום שנה זו מתקבלת ההחלטה לגבי מעבר לשלב ב' על סמך הצעת המחקר שהגיש ומתוך שיקול הדעת המקצועי של חברות הסגל.

תלמיד/ה המעוניין לכתוב עבודת מחקר ישקיע את השנה הראשונה בחשיבה וקריאה אינטנסיבית, וכמו כן בהתנסות גישוש ראשונית בשדה המחקר המיועד. עיצוב ומיקוד נושא המחקר הם שלבים קריטיים בניהולו. בבחירת נושא מחקר לוקח התלמיד/ה אחריות על קידומו של המחקר בנושא זה לשנים רבות. כמו כן במהלך השנה הראשונה על התלמיד/ה ליצור קשר עם מנחה שתסכים להנחות אותו/ה ולעבוד על הצעת המחקר מתוך דיאלוג עם המנחה. ניתן להתייחס לשלב זה של היחסים בין מנחה לתלמיד/ת מחקר כשלב שבו שני הצדדים בודקים האם מתקיימים ביניהם יחסי עבודה פרודוקטיביים לפני שהם נכנסים לשלבי העבודה האינטנסיביים (איסוף החומר האתנוגרפי ובעיקר כתיבת העבודה).


דיאלוג סביב כתיבה באנתרופולוגיה וניהול זמן

על פי ניסיוננו, דיאלוג פורה בין מנחה לתלמיד/ה מעלה באופן משמעותי ביותר את רמתה ואיכותה של עבודת המחקר. דיאלוג פורה מחייב ניהול זמן מוקפד המתאפשר כאשר התלמיד/ה מגיש למנחה מסמך כתוב, בתוך מסגרת זמן שתאפשר לו לקרוא לחשוב ולהגיב על המסמך. שלושה שבועות עד חודש הם פרק זמן סביר שבתומו על המנחה להחזיר הצעת מחקר או פרק מתוך תיזה או דוקטורט שהוגש לו בליווי תגובותיו. באחריותו של התלמיד להיערך ולעמוד בלוחות הזמנים באופן שיאפשר דיאלוג. באחריותו של המנחה להחזיר לתלמיד/ה משוב מקצועי מיטיב ומכבד. באחריותו של התלמיד לתת את הדעת על הערות המנחה. הדיון בניהם ייערך מתוך הבנה כי ייתכנו אי-הסכמות. כמו כן, בתכנון לוחות הזמנים יש לקחת בחשבון כי קיימת שונות גדולה בין תלמידים לגבי מספר הטיוטות שהוגשו, קיבלו משוב ותוקנו עד להגשה הסופית.

עם הגשתה נשלחת הצעת המחקר לקורא/ת חיצוני מתוך החוג או מחוצה לו, ועשויה לחזור עם בקשות לתיקונים. תהליך המשוב פועל כך הן בהגשת הצעות מחקר לתזה ולדוקטורט והן בהגשת עבודת תזה ודוקטורט סופיות.


השלמת כתיבת עבודת המחקר

על פי ניסיוננו השלמת הטיוטה המלאה של עבודת מחקר היא תחילתו של השלב האינטנסיבי ביותר בכתיבת העבודה. ראשית, הפרספקטיבה הרחבה על המחקר שמאפשרת הטיוטה המלאה עשויה לגלות שאלות המחייבות חזרה קצרה לשדה. כמו כן, ייתכן שגוף ידע שלם שהחוקר/ת לא תכננה להשתלם בו יציג עצמו כרלוונטי ונדרש להשלמת הניתוח הסיכום והדיון. משיקולים אלו שלבי הסיכום והאריזה של עבודת מחקר כרוכים בתהליך אינטנסיבי של רצו ושוב בין התלמיד/ה והמנחה שיש להקציב לו לפחות שלושה חודשים.

פרסומים על בסיס עבודת המחקר

בפרסומים מדעיים, בהרצאות ובכנסים יירשם שם התלמיד/ה ברשימת המחברים במקום הראוי למאמציו/ה. אם הפרסום אינו נושא את שם המנחה, תאוזכר הנחייתו/ה במקום הראוי כמקובל. במקרה שעבודת המאסטר או הדוקטורט מומנה מתוך תקציב המחקר האישי של המנחה, כל הפרסומים שהעבודה תניב יישאו גם את שם המנחה. במקרה שלא היה מימון כאמור, על התלמיד/ה ליידע את המנחה לגבי המאמר הנכתב ולדון עמו בשאלה האם עליו להיות מאמר משותף או עצמאי, גם כאשר המאמר נכתב לאחר מועד קבלת התואר.

שותפות סגל החוג בהכשרת תלמידי מחקר

כל חברות הסגל של החוג תורמות להכשרת תלמידי המחקר גם אם לא לקחו על עצמן את האחריות להנחיה ישירה. יועצות המ"א והדוקטורט מקבלות, בהתייעצות עם שאר חברות הסגל, החלטות לגבי מסלולי לימודים של תלמידי החוג. חברות הסגל עשויות להעריך הצעות מחקר, תזות ודוקטורטים הנכתבים בחוג במידה ונשלחו אליהן לקריאה, ומשקיעות ממיטב מרצן בהוראה ובייעוץ מחקרי.


הזכות לשנות ולהוסיף סעיפים באמנת יחסי תלמיד/ת מחקר של החוג נתונה בידי מועצת החוג. מועצת החוג תהיה פתוחה לפניות בעניין זה של תלמידי המחקר בחוג.