החוג לאנתרופולוגיה

ראש החוג: פרופ' עמליה סער   saaram@soc.haifa.ac.il

מרכזת החוג: שירין ארחייל sarkhil@staff.haifa.ac.il, טלפון 04-8249649 סדנת אתנוגרפיה לתלמידות ותלמידי  מחקר 27.3.2023 ההרשמה בעיצומה

אורחת הסדנא - פרופסור Lamia Karim, מחברת Castoffs of Capital

לפרטים, ד"ר אילת מעוז maozeila@gmail.com 

ביום שני ה 6.3.23 בשעות 17:30-19:00

תתקיים ההרצאה הראשונה של הפורום האנתרופולוגי לסמסטר ב' 

ד"ר לבנת קונופני-דקלב 

"פנומנולוגיה של ריבונות: על יאוש, תקווה, פחד, והתנגדות"

בזום 

שיטת המחקר האנתרופולוגית, התצפית המשתתפת, היא ייחודית משום שהיא מאפשרת להקיף רמות שונות של ידע במחקר יחיד: הידע הגלוי, הרשמי, המנוסח במלים; הידע הסמיוטי החומק ממלים ומתקיים בגוף, במבט, במגע; הידע הפרקטי המגולם בהתנהגות שלא תמיד תואמת את מה שאנשים אומרים או חושבים שהם עושים; והידע ההיסטורי העמוק המגולם בסמלים, בטקסטים הקדושים, או בפריטים החומריים של התרבות. 

אנתרופולוגיה יוצאת מהנחה שכדי להתקיים בעולם, האדם חייב לתת לדברים משמעות. היא חוקרת כיצד המשמעות נוצרת ומשתנה דרך התבוננות בקשת רחבה מאוד של תופעות: אוכל, מיניות, פוליטיקה, דת, רפואה, אמנות, תפיסות של עצמי, רגשות, כלכלה, זהויות, בתים, צריכה, אלימות ועוד.

תכניות הלימוד בחוג

תכנית לימודים המתמקדת בסוגיות של הנגשה וכשירות תרבותית במגוון רחב של מערכות רווחה, בריאות ובריאות הנפש. התכנית מיועדת לאנשי ונשות מקצוע במערכות הללו, שמעוניינים/ות להטמיע גישה רגישת-תרבות במקומות עבודתם, וכן למי שמעוניינים/ות להרחיב את המבט ההשוואתי הבין-תרבותי על סוגיות של בריאות, חולי, רווחה ומיטביות.


תכנית לימודים המעניקה נקודת מבט רב-תרבותית על המציאות החברתית, דרך הכשרה עיונית מגוונת והתנסות מעשית בשיטות מחקר איכותניות. הלימודים בחוג מציעים מסע אינטלקטואלי בעקבות מחקר אקדמי חדשני וביקורתי, ומרחב לחשיבה מקורית ויצירתית, ומעניקים טעימה ממגוון התמחויות אנתרופולוגיות: זכויות אדם והתערבות הומניטרית, החיים בעיר, זיכרון קולקטיבי, תרבות פופולרית, רפואה והולדה ועוד.

      New International Ethnographic Practicum        

The anthropology department in cooperation with the International School  is offering a new one or two semester long International Ethnographic Practicum For BA, MA and PhD foreign Students in the Social Sciences and Humanities.

The international practicum is designed to meet the growing global demand for ethnographic training and interesting yet accessible sites in which to undertake field work. 


בצד היותה דיסציפלינה אקדמית, אנתרופולוגיה היא קודם כול דרך התבוננות בעולם. היא מציידת את מי שלומדים אותה בעין בוחנת שמאפשרת לראות את המציאות קצת אחרת ולהבחין בממדים הסמויים מן העין הרגילה. היכולת לראות את "הקופסה" ולא רק את מה שבתוכה היא נכס אישי ומקצועי שרלוונטי למגוון רחב של תחומי עיסוק.

            טעימות מחקר סגל החוג

ד"ר ציפי עברי-

The Ethics of Governing Environmental and Reproductive Risk in Contemporary Japan

פרופ' קרול קדרון-

שיח הטראומה

פרופ' עמליה סער-

החברה הפלסטינית בישראל בראי המחקר

פרופ' אמריטוס נורית ביר דוד-

עבודת שדה בקרב בני שבט הניאקה בדרום הודו

פרסומים חדשים

פרופ' עמליה סער על דילמות של רגישות תרבותית ביחסי רוב-מיעוט  

תרבותיזם

על גיוון ונשות קריירה פלסטיניות בישראל 

(עם הואזן יונס)

ועל תפיסות של ביטחון בעוטף עזה ותפיסות לגבי נשק בחברה הישראלית בכלל (עם שרי אהרוני ועליזה לוין)


פרופ' נורית בירד דוד על האתגר שבשימוש בדיאגרמות ותרשימים בכתיבה בין תרבותית

ד"ר ציפי עברי על חלוקת העבודה המוסרית בין נשים בהריון לרופאים ורבנים, ועל השפעת האסונות על סיפורי לידה ביפן

פרופ' קרול קדרון על ההנצחה "הכושלת המושלמת" בקמבודיה: חיכוך המקדם גלוקליזציה או "עסקי עצמות"?