הנחיות לכתיבת הצעת מחקר

הצעת המחקר היא הבסיס לתזה ונועדה להבהיר לקורא כי אתם מכירים את הרקע לנושא המחקר שלכם וגם יכולים לתרום לו.

הצעת המחקר כוללת את הפרקים הבאים:

1. מבוא - הצגת התופעה הנחקרת והדגשת ההיבטים שבהם יעסוק המחקר, רציונל המחקר ומטרותיו.

2. רקע תאורטי / סקירת ספרות - הצגת הרקע התאורטי לתופעה הנחקרת. פרק זה מתחלק לתתי-פרקים בהתאם לסוגיות תאורטיות שונות הרלוונטיות לנושא, וזהו החלק הארוך ביותר בהצעת המחקר.

3. שאלות המחקר - השאלות הספציפיות שבהן מתמקד מחקר זה. שאלות אלה יכוונו בהמשך את המחקר כולו אף על פי שהן יכולות להשתנות מעט.

4. שיטת המחקר - תהליך העבודה על המחקר. יש לפרט על היבטים מרכזיים של תהליך העבודה: כלי המחקר, אופן איסוף הנתונים, אוכלוסיית המחקר והגישה אליה, השדה ואופן הכניסה אליו וכדומה. את כלי המחקר ושיטת המחקר יש לעגן גם בספרות מתודולוגית רלוונטית. כדאי לתת את הדעת בחלק זה על האפשרויות הפרקטיות ליישם את תהליך העבודה בפועל, כדי למנוע במידת האפשר עיכובים וקשיים בהליך המחקר בהמשך.

5. תרומת המחקר - במה המחקר הנוכחי יוכל לתרום לתחום הידע שבו הוא עוסק, בפרט מבחינה תאורטית. החלק מבוסס על הרקע התאורטי שהוסבר לעיל ויתייחס לידע שחסר בו ושעליו יוכל להרחיב מחקר זה.

6. תכנית עבודה / לוח זמנים - תכנון מהלך המחקר משלב איסוף הנתונים ועד הגשת העבודה. לוח הזמנים יכול אמנם להשתנות ולא תמיד צפוי מראש, אך כדאי לתכנן אותו באופן ישים ככל האפשר בשלב זה כדי למנוע עיכובים בהגשת העבובה בהמשך.

7. ביבליוגרפיה - פירוט כל מקורות הספרות שבהם נעשה שימוש בעבודה.